Medicina preventiva

Gabinet Mèdic de diagnosi i Tractament, GD Mèdic, a Girona

  • Dra. Anna Vila Farroni

Què és la Medicina preventiva?

És la branca de la medicina que mitjançant els reconeixements mèdics, exàmens de salut, persegueix el diagnòstic precoç de malalties i la detecció dels anomenats factors de risc, bé generals (conductes i hàbits nocius, factors de risc cardiovasculars, etc.), bé específics (factors de risc laboral, etc.) que poden condicionar futures malalties.

La detecció precoç de malalties susceptibles de ser tractades posteriorment per l’especialista corresponent permet millorar-ne el pronòstic.

La detecció precoç de factors de risc permet modificar-los ja sigui mitjançant tractaments mèdics preventius (vacunacions, etc.), ja sigui intervenint sobre les conductes nocives (hàbit tabàquic, dietes inadequades, sedentarisme, etc.) mitjançant l’educació per la salut.

En tot cas l’objectiu és la promoció de la salut tant de l’individu com dels col.lectius revisats.

Poden interessar aquests exàmens tant a individus preocupats per la seva salut com a col.lectius (empreses, etc.).

Aquests reconeixements poden estar també al servei d’aquelles empreses que requereixin peritacions mèdiques sobre l’estat de salut d’algun individu com ara són les companyies d’assegurances (reconeixements previs a la subscripció de pòlisses de vida, valoració de lesions susceptibles de ser indemnitzades, etc.).

Estructura bàsica

El nucli central del SMP està format per les següents especialitats:

  • Medicina preventiva: Anna Vila Farroni
  • Anàlisis clíniques: Esteve Cardelus i Aranda
  • Radiologia: Santiago Massot i Riera

Les funcions dels membres mèdics del nucli central són les relatives a la seva especialitat. El SMP compta també amb altre personal mèdic i paramèdic col.laboradors, cosa que permet desenvolupar les seves activitats fora de l’ambit físic del Gabinet Mèdic de Diagnosi i Tractament.

Exploracions

A part de les efectuades pel laboratori i el servei de radiologia i la purament clínica, el SMP efectua les següents exploracions complementàries:

  • Electrocardiografia
  • Espirometria
  • Audiometria
  • Podogrames
  • Optometria