Anatomia Patològica

Gabinet Mèdic de diagnosi i Tractament, GD Mèdic, a Girona

  • Dra. Joana Rabasseda Boada
  • Dra. Natàlia Tallada Serra

Què és l’Anatomia Patològica ?

El contingut de l’especialitat d’anatomia patològica es pot sintetizar en el conjunt de tècniques, mètodes i coneixements teòrico-pràctics que expliquen l’origen, desenvolupament i conseqüència de la malaltie des d’un punt de vista morfològic.

En el laboratori realitzem totes les tècniques i tincions habituals per arribar al diagnòstic morfològic de la malaltia mitjançant l’estudi de biòpsies i citologies

Estudi biòpsic

Ès l’estudi d’una mostra de teixit extret a un pacient per a la confirmació d’un diagnòstic de sospita (biòpsia mèdica) o com a resposta a una estratègia terapèutica (extirpació quirúrgica) amb l’ulterior estudi morfològic de la peça (biòpsia quirúrgica).

El material ha de ser fixat amb formol comercial diluït al 10%. La quantitat de fixador en relació al tamany de la peça ha de ser com a mínim de 5 a 1. Les mostres s’han d’identificar adequadament i si són vàries es recomana posar-les en pots diferents per evitar errors o dianòstics incomplets.

Estudi citològic

És l’estudi d’extensions cel.lulars sigui quina sigui la seva procedència i mitjà d’obtenció.

1- Citologia exfoliativa ginecològica: Inclou les citologies cèrvico-vaginals i endometrials.

Té com a finalitat la detecció precoç del càncer de cèrvix uterí i d’endometri, a més d’una valoració hormonal i de l’estudi de canvis inflamatoris-infecciossos amb una possible orientació de l’agent causal.

El material obtingut s’ha d’estendre en una porta i fixar-lo inmediatament amb Citospray. En el cas de l’aspirat endometrial, un cop feta l’estensió, es recomana posar la cànula dintre un pot amb formol al 10% o esperit de vi comercial i enviar-la juntament amb la lamineta per poder aprofitar millor el material obtingut.

És preferible la triple-presa per a l’estudi cèrvico-vaginal, perquè ajuda a la localització de les lesions i és imprescindible la informació clínica adequada (edat, FUR, disfuncions menstruals, anticonceptius, etc.) per a una valoració correcta de la presa.

2- Citologia no ginecològica: es considera com a tal l’obtenció d’extensions cel.lulars de líquids serosos o secrecions i té com a finalitat la detecció de processos neoplàstics i la valoració d’alteracions inflamatòries-infecciosses.

Esput: Es recomana recollir tres mostres en dies successius, recollint el primer esput del matí. Per evitar desplaçaments, resulta convenient guardar-los a la nevera (4-5o C) fins que hagi recollit les tres mostres.

Orina: Es recomana recollir tres mostres en dies successius, recollint la segona orina del dia (l’orina retinguda durant la nit provoca alteracions degeneratives en les cèl.lules urotelials). Resulta adequat afegir al pot de l’orina esperit de vi al 50% (1/2 esperit de vi comercial, 1/2 d’aigua corrent), aproximadament un terç de la quantitat d’orina obtinguda, fent constar si s’ha obtingut per micció espontània o per rentat vesical.

Altres: líquid ascític, pleural, LCR, etc. Cal enviar la mostra en fresc dintre un pot estèril inmediatament al laboratori o guardar-la dins la nevera (4-5o C) fins a ser enviada.

3- Citologia per punció-aspiració amb agulla fina (PAAF): És l’obtenció de material cel.lular procedent de nòduls palpables superficials o bé de masses tumorals intratoràciques o intraabdominals localitzades per tècniques radiològiques, d’ecografia o TAC. El material cel.lular s’obté per punció-aspiració amb xeringa i agulla col.locada en el nòdul sòlid o quístic. Aquesta tècnica és indispensable en l’estudi de patologia mamària i de tiroides i de gran utilitat en oncologia mèdica; permet un diagnòstic inmediat de la lesió i no presentant cap complicació per al pacient. Juntament amb l’extensió cel.lular sovint s’obté un petit bloc de sang i teixit representatiu de la lesió que permet l’anàlisi microbiòpsica.

Cas que el clínic estigués interessat en aquesta tècnica, convindria que es posés en contacte amb el nostre laboratori per concretar la forma idònia de remetre el material.

Comentaris

El diagnòstic anatomo-patològic necessita d’una bona correlació clínica, per aquest fet en les fulles de petició s’hauran d’indicar las dades bàsiques com són: edat, material o peça remesa, localització i descripció de la lesió, temps de evolució, tractament que hagi rebut el pacient i un o més diagnòstics clínics de presumpció.

Cas que se sospiti un procés infecciós de tipus víric s’haurá de fer constar en la fulla de petició i en el pot de la mostra per prendre les messures d’higiene necessàries en aquests casos.

anatomia patologica